ముగించు
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు

సందర్భాలూ

సంఘటన లేదు
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు
జిల్లా కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ బదావత్ సంతోష్, ఐ.ఏ.ఎస్

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

  • ఓటరు సమాచారం టోల్ ఫ్రీ - 1950
  • పోలీసులు - 100
  • మహిళల హెల్ప్లైన్ - 1091
  • క్రైమ్ స్టాపర్ - 1090
  • అగ్నిమాపక - 101
  • పిల్లల హెల్ప్‌లైన్ - 1098
  • అంబులెన్స్ -102,108