ముగించు

సహాయ కేంద్రం

  • రాష్ట్ర నియంత్రణ గది: 1070
  • రక్షకభటుడు: 100
  • అగ్నిమాపక : 101
  • వైద్య హెల్ప్‌లైన్ : 102/108
  • BSNL హెల్ప్‌లైన్ : 1500
  • పిల్లల హెల్ప్‌లైన్ : 1098
  • ఆకస్మిక ఆపద హెల్ప్‌లైన్ : 1077